Ξεκινά η εκπόνηση μελέτης για το τμήμα Εγνατία - Πατρίδα του κάθετου οδικού άξονα

Υπογράφηκε τον Δεκέμβριο η εκπόνηση μελέτης για το τμήμα "Πατρίδα - Εγνατία" του κάθετου άξονα Βέροια - Σκύδρα. Το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της μελέτης είναι 19 μήνες. Πρόκειται για το κομμάτι που θα ενώσει την Εγνατία Οδό (περίπου στο ύψος του χωριού Μέση) με το κομάτι που έχει ήδη κατασκευαστεί και φθάνει μέχρι τη Νάουσα.

Η αμοιβή σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ (255.093,00 €) για αμοιβή εργασιών και εξήντα μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (61.222,32 €) για Φ.Π.Α. (24%) ήτοι συνολικά τριακοσίων δέκα έξη χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (316.315,32 €).