tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

super course

Το πρώην Δικαστικό Μέγαρο περνά στον Δήμο Βέροιας - Τι θα στεγάσει

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με θέμα την έγκριση η μη α) αποδοχής των όρων παραχώρησης με αντάλλαγμα του ακινήτου με ΑΒΚ11 Ημαθίας-«Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας» από την ΕΤΑΔ στον Δήμο Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

Ο Δήμος Βέροιας με το υπ αριθ πρωτ 25795/19-5-2014 έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών, υπέβαλε τις 352/2013 και 98/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας και ζήτησε  να παραχωρηθεί  δωρεάν η χρήση του Πρώην Δικαστικού Μεγάρου στο Δήμο Βέροιας, για 50 χρόνια.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, ο Δήμος, με τη σειρά του,  θα αναλάβει  τη συντήρηση και καλή λειτουργία του κτιρίου και θα του προσδώσει χρήσεις για την εξυπηρέτηση μορφωτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών  σκοπών του Δήμου, χρήσεις που θα αποφασίσει η τοπική κοινωνία, μέσα από δίμηνη διαδικασία διαβούλευσης, την οποία θα επικυρώσει το Δ.Σ.

Ο Δήμος Βέροιας, με το υπ αριθ πρωτ 48835/16-12-2015 έγγραφο προς το Υπουργείο Οικονομικών,  υπέβαλε την  υπ αριθ 729/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, συνοδευόμενη από μελέτη συντήρησης του διατηρητέου κτιρίου (κατόψεις, τεχνική έκθεση και προϋπολογισμός), με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την παραχώρηση της χρήσης όλων των χώρων του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας στον Δήμο Βέροιας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες του Δήμου που σχετίζονται με τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητές του κι ειδικότερα για την στέγαση του:

1.- Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης.

2.- Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και

3.- Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν. Μουτσόπουλου

Στο αρχικό αίτημα του Δήμου Βέροιας προς την ΕΤΑΔ, απάντησε η ΕΤΑΔ με το με α.π. 6411/01.08.2014  έγγραφό της και ενημέρωσε τον Δήμο Βέροιας ότι προτίθετο να εξετάσει το παραπάνω αίτημα εφόσον ο Δήμος κατέθετε συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου και εξασφάλιζε σχετικό αντάλλαγμα.

Εν συνεχεία ο Δήμος με το υπ αριθ πρωτ 5656/02.02.2023 έγγραφο, επανήλθε με νέο αίτημα στην ΕΤΑΔ ζητώντας  να μισθώσει το ακίνητο  στο σύνολο του, για χρήση του ως: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης-Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν. Μουτσόπουλου.

Η ΕΤΑΔ απέστειλε στον Δήμο Βέροιας  την υπ αριθ πρωτ 2009/17-2-2023 απόφαση του Εντεταλμένου Συμβούλου και Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, στην οποία προτείνει τα εξής:

"Την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα στον Δήμο Βέροιας (εφεξής «Παραχωρησιούχος») του ακινήτου με ΑΒΚ 11 Ημαθίας (Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας), συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 886,50τ.μ. μετά 885τ.μ. κτιριακών χώρων, με τους εξής βασικούς όρους:

Σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση, συντήρηση, ανάδειξη, και επανάχρηση του ακινήτου με χρήσεις πολιτιστικού, μουσειακού, και διοικητικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα την εγκατάσταση εντός αυτού: α) Ολοκληρωμένου Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Μουσείου Εκπαίδευσης- Χρίστος Τσολάκης και, γ) Αρχείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Ν.Μουτσόπουλου. Οι εργασίες της ως άνω αποκατάστασης έχουν προϋπολογιστεί όπως προαναφέρθηκε στο ποσό του 1.750.000€

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αν σε διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης, η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως διατηρώντας την απαίτησή της για την είσπραξη του κατωτέρω περιγραφομένου Ετησίου Εγγυημένου Ανταλλάγματος για το διάστημα από την υπογραφή έως την καταγγελία της παραχώρησης καθώς και την κατάπτωση της κατωτέρω Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.

Το αντάλλαγμα ορίζεται ετήσιο και θα είναι εγγυημένο, ήτοι αντάλλαγμα οφειλόμενο ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση και οικονομική αξιοποίηση του ακινήτου. Το Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα ορίζεται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800 €), θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από την ολοκλήρωση των έργων και όχι πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από τον τρίτο χρόνο της παραχώρησης, κατά ποσοστό ίσο με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή, πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας (ΔΤΚ συν 1%), σε περίπτωση δε όπου το άνω ποσοστό είναι κατώτερο του 2%, η αναπροσαρμογή ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσοστό αυτό (2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου ανταλλάγματος). Πλέον των παραπάνω, και σε περίπτωση ανάπτυξης ιδιωτικοοικονομικών εκμεταλλεύσεων επί του ακινήτου, στην ΕΤΑΔ θα αποδίδεται ποσοστό επί των εισπράξεων, ίσο με 20,75% αυτών.

Ο Παραχωρησιούχος θα παράσχει στην ΕΤΑΔ Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσο με ένα Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί, να επισκευάζει και να καλύπτει κάθε ανεξαιρέτως δαπάνη αφορά το ακίνητο.

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνά του να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση όλων των κατά νόμο απαραίτητων αδειών για την αποκατάσταση, κατασκευή και επισκευή παντός είδους εγκαταστάσεων και κτισμάτων που απαιτούνται ώστε να καταστεί το ακίνητο κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων και πιστοποιήσεων για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, και την διατήρησή τους σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. Επιπλέον των παραπάνω, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με ευθύνη, δαπάνες, και μέριμνά του μέχρι την λήξη της παρούσας παραχώρησης, την θεραπεία όλων των πολεοδομικών προβλημάτων του ακινήτου, για τα οποία έλαβε πλήρη γνώση με ευθύνη του μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, και συγκεκριμένα οφείλει να προχωρήσει στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σκοπό την αλλαγή των χρήσεων του Ο.Τ. 94 βάσει των οριζόμενων στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., ήτοι αστικό πράσινο και κεντρικές λειτουργίες πόλης.

Όλες οι δαπάνες αποκατάστασης, συντήρησης, βελτίωσης και κατασκευών παραμένουν επ' ωφελείας του ακινήτου και δεν δύναται o Παραχωρησιούχος να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για αυτές σε περίπτωση καταγγελίας της παραχώρησης.

Ο Παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί εντός του ακινήτου ή σε αυτό, στις εγκαταστάσεις και σε κάθε τρίτο από ενέργειες ή παραλείψεις, ακόμη και ανυπαίτιες, του ιδίου ή των προστηθέντων αυτού, καθώς και από τυχηρά, οφείλει δε να ασφαλίζει το ακίνητο κατά παντός κινδύνου για το ποσό και τους ασφαλιστικούς κινδύνους που εύλογα και έγκαιρα θα του γνωστοποιηθούν από την ΕΤΑΔ, οφείλει δε να ανανεώνει το ασφαλιστήριο ετησίως, να το αποστέλλει στην ΕΤΑΔ μαζί με την απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων και να αναπροσαρμόζει τους ασφαλιστέους κινδύνους και τα ποσά ασφάλισης σύμφωνα με τις σχετικές εύλογες υποδείξεις της ΕΤΑΔ.

Κάθε παύση της χρήσης του ακινήτου πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην ΕΤΑΔ.

Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγέλλει την παραχώρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία και την σύμβαση που θα συναφθεί.

Η ΕΤΑΔ δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου.

Οποιαδήποτε δαπάνη, που σύμφωνα με το νόμο βαρύνει τον κύριο του ακινήτου, από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης και στο εξής θα βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο. Η ΕΤΑΔ απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης να ενεργήσει υλικές πράξεις ή να καλύψει οποιαδήποτε δαπάνη επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης των τμημάτων του ακινήτου και αν ακόμη η δαπάνη αυτή επιβλήθηκε και από λόγους τύχης ή ανωτέρας βίας.

Η μη τήρηση από μέρους του Παραχωρησιούχου οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο καταγγελίας της παραχώρησης.".

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

EBORIDIS

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69