tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Ποιες αρμοδιότητες ανέλαβαν οι αντιδήμαρχοι Νάουσας

Ορίστηκαν από τον δήμαρχο Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 30/06/2025 οι παρακάτω αντιδήμαρχοι, στους οποίους μεταβιβάστηκαν και οι εξής αρμοδιότητες:

1.    Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Δολδούρη Θεόδωρο του Δημητρίου, καθ' ύλην σε θέματα Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Νάουσας που σχετίζονται ειδικότερα με :

- ον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και δικαιωμάτων,

- Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,

 • Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
 • Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.
 • Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)
 • Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κλπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής
 • Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς.

- Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

 • Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου
 • Την εποπτεία του γραφείου προσωπικού
 • Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου Νάουσας
 • Τη μέριμνα για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Την ευθύνη συντονισμού για την μεταγραφή και καταχώριση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων.
 • Την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων.
 • Την ευθύνη για την εκπόνηση, σύνταξη και επικαιροποίηση του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νάουσας
 • Τον προγραμματισμό έργων του Δήμου Νάουσας.
 • Την υποβολή προτάσεων για την υπαγωγή και υλοποίηση δράσεων και έργων σε χρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Την παρακολούθηση της υλοποίησής των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση τους όρους ένταξής τους στα σχετικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και σε συνεργασία με τον/την αρμόδιο κατά περίπτωση Αντιδήμαρχο
 • Μεριμνά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νάουσας.
 • Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Μεριμνά για την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Νάουσας (συμμετοχικός σχεδιασμός, στοχοθεσία, περίγραμμα θέσεων, ροή διαδικασιών, οριζόντιες συνέργειες, διαφάνεια, έλεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση)
 • Υλοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου
 • Προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό του Δήμου.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη του και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτόν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

2. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Λογδανίδη Ευστάθιο του Γεωργίου, καθ' ύλην σε θέματα Τεχνικών Έργων, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ΥΔΟΜ του Δήμου Νάουσας.
 • Τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νάουσας.
 • Τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
 • Την εκπόνηση μελετών, τη διενέργεια διαγωνισμών και την παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων στον Δήμο Νάουσας.
 • Τις κατασκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Την υλοποίηση έργων αυτεπιστασίας.
 • Την εκτέλεση έργων αστικής και αγροτικής οδοποιίας.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα, τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, τα θέματα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
 • Φροντίζει για την οδική σήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατειών.
 • Την εποπτεία του στόλου οχημάτων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και διάθεση σύμφωνα με τις ανάγκες των οχημάτων έργου του Δήμου.
 • Την ευθύνη συντονισμού για την εκπόνηση ΤΧΣ για το σύνολο του Δήμου Νάουσας.
 • Την ευθύνη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου ευθύνης του Δήμου Νάουσας.
 • Τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάουσας.
 • Την μέριμνα για την εφαρμογή του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση ανάγκης.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη του και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτόν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

3. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Δάγγα Στέλιο του Δημητρίου, καθ' ύλην σε θέματα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου.
 • Την παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών διδασκαλίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Την εποπτεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Τη συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων.
 • Τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά και νέους.
 • Την ευθύνη για τη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 • Την καταγραφή και επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου.
 • Τον σχεδιασμό παρεμβάσεων αυτεπιστασίας ή/και έργων για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων.
 • Την υλοποίηση πρότυπων δράσεων σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, Κοινωφελή Ιδρύματα εγνωσμένης αξίας.
 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Τη δημιουργία άτυπου Συμβουλίου Νέων με γνωμοδοτικό χαρακτήρα για δράσεις που αφορούν τη νεότητα.
 • Τη διοργάνωση δράσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα για παιδιά και νέους.
 • Την οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής νέων με πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Την ενημέρωση των νέων της πόλης για τις ευκαιρίες επαγγελματικής και κοινωνικής τους εξέλιξης
 • Τη λειτουργία Σχολής Γονέων για την υποστήριξη των γονέων σε επίπεδο συμβουλευτικής.
 • Την υλοποίηση δράσεων κατά του σχολικού εκφοβισμού, των εθισμών και κάθε μορφής βίας.
 • Την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Τη μελέτη και εύρεση πόρων για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προπονητικού κέντρου διεθνούς εμβέλειας στον Δήμο Νάουσας.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
 • Την εποπτεία, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κολυμβητηρίων.
 • Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Την οργάνωση εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.
 • Την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη του και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτόν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

4. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, την κ. Δανιηλίδου Βασιλική του Αναστασίου, καθ' ύλην σε θέματα Πολιτισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων του αρμοδίου Γραφείου Πολιτισμού.
 • Την προώθηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Νάουσας στις τέχνες κάθε μορφής, τα γράμματα, τη μουσική, τη λαογραφία, την ιστορία.
 • Τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, την προβολή των πολιτιστικών έργων που παράγοντα σε τοπικό επίπεδο.
 • Την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Τη δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών.
 • Την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων με τη συνεργασία της ΕΦΑ Ημαθίας.
 • Την υποστήριξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο.
 • Την μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής γραφής.
 • Τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης, λαογραφικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου.
 • Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομίας.
 • Την ευθύνη για τη λειτουργία της Εστίας Μουσών και των Εικαστικών Εργαστηρίων.
 • Τη λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου.
 • Τη διαχείριση των χώρων πολιτισμού του Δήμου.
 • Τη δημιουργία πολιτιστικού ημερολογίου του Δήμου Νάουσας.
 • Την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών μνημείων και την επανάχρηση αυτών.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδια
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που της έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη του και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτήν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

5. Άμισθη Αντιδήμαρχο την κ Χατζηιωαννίδου Κυριακή του Κων/νου, καθ' ύλην σε θέματα Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, συντονισμό και υλοποίηση δράσεων των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης.
 • Μεριμνά για τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τουρισμού Νάουσας» με τη συμμετοχή φορέων της περιοχής και στόχο την ανάδειξη και προώθηση του προορισμού «Νάουσα».
 • Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα την ανάπτυξη του τουρισμού, την προώθηση του προορισμού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον χώρο του τουρισμού.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική δημιουργίας ταυτότητας του προορισμού (branding).
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής και προώθησης του προορισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Προχωρά σε συνεργασίες με φορείς για τη δημιουργία συμπράξεων και την ένταξη του προορισμού σε υπερτοπικές δράσεις τουριστικής ανάπτυξης.
 • Σχεδιάζει και εποπτεύει προγράμματα και δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών
 • Φροντίζει για την ανάδειξη των τοπικών τουριστικών προϊόντων και της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής
 • Τον σχεδιασμό, την εποπτεία και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων του Δήμου και τοπικών φορέων για την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της γαστρονομίας και του οίνου της πόλης εντός και εκτός Ελλάδος
 • Την διοργάνωση γαστρονομικών και οινικών φεστιβάλ
 • Οργανώνει τη συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Υποβάλλει προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη διαδημοτικής συνεργασίας μεπόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Τη δικτύωση με πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και την από κοινού ανάληψη δράσεων προβολής και προώθησης των αντίστοιχων τουριστικών προορισμών
 • Την προώθηση προτάσεων και ενεργειών καθώς και τη διαδικασία αδελφοποίησης του Δήμου Νάουσας με πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Τη διατήρηση και την ανάπτυξη των σχέσεων με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού
 • Μεριμνά για τη διατήρηση των δεσμών των απανταχού της γης Ελλήνων με καταγωγή από τον Δήμο Νάουσας με στόχο την λειτουργία τους ως «πρεσβευτών» της Νάουσας στις χώρες εγκατάστασης τους
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδια
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που της έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη του και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτήν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων της, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

6. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Σαμαρά Γρηγόριο του Αλεξάνδρου , καθ' ύλην σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει, σχεδιάζει και εποπτεύει την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβαλλοντος και μεριμνά για την καθαριότητα του Δήμου και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου.
 • Εποπτεύει τη διαδικασία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφόρτωσης μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
 • Εποπτεύει τη διαδικασία συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει νέα προγράμματα για τη συλλογή των απορριμμάτων στην πηγή.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση του προϊόντος των οργανικών απορριμμάτων.
 • Υλοποιεί προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
 • Φροντίζει για την επάρκεια και τη συντήρηση των μέσων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου
 • Προβαίνει στον έγκαιρο προγραμματισμό προσλήψεων για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία του πράσινου σημείου του Δήμου Νάουσας.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα τοποθέτησης υπέργειων και υπόγειων κάδων στον αστικό ιστό και τις τοπικές κοινότητες.
 • Προτείνει και εφαρμόζει τον κανονισμό καθαριότητας και επιβάλλει τις σχετικές ποινές στους παραβάτες.
 • Φροντίζει για τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και την ανάδειξη του Άλσους του Αγίου Νικολάου.
 • Οργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις καθαρισμού.
 • Μεριμνά για την περισυλλογή και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
 • Μελετά και διαμορφώνει νέους χώρους πρασίνου με έμφαση στις τοπικές φυτικές ποικιλίες.
 • Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση του Δημοτικού δάσους.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των κοιμητηρίων.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη του και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτόν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

7. Άμισθη Αντιδήμαρχο την κ Ασλανίδου Άννα του Νικολάου, καθ' ύλην σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας. Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τον σχεδιασμό και την εποπτεία των δράσεων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των δημοτών.
 • Την υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή της υγείας και της ευζωίας του πληθυσμού.
 • Τη δημιουργία και εποπτεία Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης των δημοτών.
 • Μεριμνά για την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Υλοποιεί δράσεις για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή του Δήμου των ΑμΕΑ.
 • Οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και του Κεντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμΕΑ.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία του Γραφείου της Πρόνοιας.
 • Σχεδιάζει και εποπτεύει τη λειτουργία των δομών κοινωνικής μέριμνας του Δήμου (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο).
 • Μεριμνά για τη λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
 • Υλοποιεί το πρόγραμμα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
 • Σχεδιάζει δράσεις για την προστασία των ηλικιωμένων, ειδικά στις ορεινές και απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για τη στήριξη των ευρισκόμενων σε οικονομική αδυναμία δημοτών (πρόγραμμα διανομής τροφίμων, ρουχισμού, ειδών πρώτης ανάγκης)
 • Υλοποιεί το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 • Διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις και υλοποιεί σε συνεργασία με φορείς προγράμματα προαγωγής της δημόσιας υγείας.
 • Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία Στέγης Διημέρευσης για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 • Προωθεί την ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης.
 • Συνεργάζεται με εθελοντικές οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα, την Εκκλησία για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ από την κατάργηση του μέχρι την ένταξη του στον ΟΕΥ του Δήμου Νάουσας.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδια
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που της έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη της και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτήν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων της, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

8. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία την κ Βασιλειάδου Άννα του Δημητρίου, καθ' ύλην σε θέματα Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, και συντονισμό για θέματα υποστήριξης και ανάπτυξης της τοπικής αγοράς.
 • Την ευθύνη θεμάτων προώθησης της απασχόλησης και προσέλκυσης επενδύσεων.
 • Την υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 • Τη δημιουργία γραφείου υποδοχής επενδύσεων.
 • Την συνεργασία με φορείς για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Την εξεύρεση πόρων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
 • Στήριξη των νέων μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ Κοινωνικές Επιχειρήσεις)
 • Δημιουργία και στήριξη επιχειρηματικού οΙιΜοΓστον αγροτοδιατροφικό τομέα.
 • Υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων για την βελτίωση των συνθηκών στον πρωτογενή τομέα.
 • Προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη μεταποίηση του και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
 • Καθιέρωση χωροταξικών ζωνών για την ομαδοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Ενίσχυση και προώθηση καλλιεργειών υψηλής ποιότητας.
 • Δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων για τον αγροτικό πληθυσμό για βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ενημέρωση του κοινού για νέες δυναμικές καλλιέργειες
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ για τη δημιουργία «Ημερών Καριέρας».
 • Υλοποιεί με τη συνεργασία φορέων, όπως το Επιμελητήριο Ημαθίας δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον Δήμο Νάουσας.
 • Εποπτεύει το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου
 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
 • Την ευθύνη ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Εποπτεύει τις υπηρεσίες άρδευσης στην Δ.Κ. Μαρίνας και τη Δ.Ε. Ειρηνούπολης
 • Μεριμνά για τον εντοπισμό και την υπόδειξη εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
 • Υποβάλλει προτάσεις για έργα αγροτικής οδοποιίας, κατασκευής φραγμάτων και ταμιευτήρων συλλογής νερού και εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Μεριμνά για την εποπτεία και την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων σε συνεργασία με τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.
 • Τελεί πολιτικούς γάμους
 • Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής & πειθαρχικής κατάστασης και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που ορίζεται αρμόδια
 • Υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα του τομέα των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που της έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος
 • Έχει υπό τη ευθύνη της και υπάγονται απ' ευθείας σε αυτήν όλες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και τα γραφεία που είναι συναφή με τον τομέα των αρμοδιοτήτων της, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Δολδούρης Θεόδωρος του Δημητρίου, καθ' ύλην σε θέματα Διοικητικών, Οικονομικών, Καινοτομίας, Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.
 • Σε περίπτωση απουσίας  ή   κωλύματος,   τις  καθ'   ύλην  αρμοδιότητες  των Αντιδημάρχων ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69